Nieuwtjes

 

Forfaitaire kostenvergoeding vrijwilligers en kunstenaars : bedragen 2017

Vrijwilligers :

Het maximale bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding die aan vrijwilligers mag toegekend worden, is voor 2017 vastgelegd op :

* 33,36 euro per dag
* 1.334,55 euro per jaar

Zolang per vrijwilliger beide grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.
Het is mogelijk om deze forfaitaire vergoeding te combineren met de terugbetaling van reële vervoerskosten en dit voor maximaal 2.000 km per jaar en per vrijwilliger (max. 0,3363 euro/km t.e.m. 30/06/2017)

Kunstenaars :

Kunstenaar kunnen in 2017 genieten van volgende kleine vergoedingsregeling :

* 124,66 euro per dag
* 2.493,27 euro per jaar

 

 

Kunstenaarskaart

Op 22 maart 2016 werd het goedgekeurde Huishoudelijk Reglement van de commissie Kunstenaars gepubliceerd. Dit betekent o.a. dat vanaf heden de aanvraag van de kunstenaarskaart verplicht is in geval van vergoedingen via de KVR.
Bij ontvangst van de kunstenaarskaart krijgt de kunstenaar een overzichtkaart om de KVR prestaties bij te houden.
Deze kaart dient  per kalenderjaar te worden bijgehouden. Beiden (kunstenaarskaart en prestatiekaart) zijn ter inzage op de werkplek.
Het overzicht vult de kunstenaar in, uiterlijk wanneer een prestatie van start gaat, en bevat aard, datum, duur, bedrag van de prestatie en handtekening van de opdrachtgever.
Alle nodige info rond aanvraagformulier en bevoegde dienst is duidelijk terug te vinden op de website van het Kunstenloket:
http://www.kunstenloket.be/nl/node/7337

Wat de verdere boekhoudkundige verwerking betreft, behouden wij de nota KVR.
Op zich is deze nota die we nu reeds lange tijd gebruiken, niet meer nodig. Maar voor een vlotte verwerking in de boekhouding, stellen wij voor om voor de prestaties KVR  binnen de organisatie wel de nota verder op te maken.

Voor de betrokken persoon blijft het wel belangrijk dat deze het overzicht prestaties zelf bijhoudt. Om zeker te zijn dat de persoon in kwestie in orde is met de kaart, hebben we op de bestaande KVR (van Kunstenloket) één regel toegevoegd. (zie document) Zo verklaart de persoon in het bezit te zijn van zowel kaart als bijhouden van de prestaties

Personenbelasting

De indieningstermijn van de personenbelasting aanslagjaar 2016 :

  • 30/06 : papieren aangifte
  • 13/07 : aangifte tax-on-web
  • 27/10 : aangifte via mandataris

Voor onze klanten is een checklist beschikbaar met een overzicht van alle documenten die we nodig hebben voor de indiening van de aangifte.

 

Forfaitaire kostenvergoeding vrijwilligers en kunstenaars : bedragen 2016

Vrijwilligers :

Het maximale bedrag van de forfaitaire onkostenvergoeding die aan vrijwilligers mag toegekend worden, is voor 2016 vastgelegd op :

* 32,71 euro per dag
* 1.308,38 euro per jaar

Zolang per vrijwilliger beide grenzen niet overschreden worden, zijn de vergoedingen niet belastbaar en niet onderworpen aan RSZ.
Het is mogelijk om deze forfaitaire vergoeding te combineren met de terugbetaling van reële vervoerskosten en dit voor maximaal 2.000 km per jaar en per vrijwilliger (max. 0,3412 euro/km t.e.m. 30/06/2016)

Kunstenaars :

Kunstenaar kunnen in 2016 genieten van volgende kleine vergoedingsregeling :

* 123,32 euro per dag
* 2.466,34 euro per jaar

 

Kunstenaarsstatuut

De vergoeding zoals hier vermeld is vrij van sociale zekerheidsbijdragen en belastingen. Een van de belangrijke voorwaarden die gerespecteerd moeten worden is de kunstenaarskaart. Het was zeer lang wachten op een wettelijke regeling, maar de kunstenaarskaart kan aangevraagd worden (M.B. 23/10/2015). Hiervoor moet een mail gestuurd worden naar kunstenaars@minsoc.fed.be met als onderwerp "aanvraag kunstenaarskaart". In de mail vermeld je het volgende :

* het feit dat je via mail de kaart wenst aan te vragen
* naam en voornaam
* volledig adres
* rijksregisternummer
* korte beschrijving van de artistieke activiteiten die je doet en wil laten uitbetalen met de KVR

De kunstenaarskaart wordt gratis uitgereikt door de commissie maar de praktijk leert dat de aflevering voorlopig nog niet kan gebeuren. De aanvraag kan al wel ingediend worden.

 

Verhoging vrijstelling BTW van 15.000 naar 25.000 euro

Sinds 01/01/2016 is de verhoging voor de BTW-vrijstelling doorgevoerd.
BTW-plichtigen die in 2015 de omzetdrempel van 25.000 euro uit BTW-plichtige inkomsten niet hebben overschreven en niet aan de BTW-administratie hebben verklaard dat de vrijstelling mag ingaan van 01/01/2016, zullen vanaf 01/07/2016 automatisch onderworpen worden aan de vrijstellingsregeling.
Indien dit niet gewenst is, moet dit aan het BTW-controlekantoor gemeld worden voor 01/06/2016. Voor advies omtrent deze keuze, kan je ons steeds contacteren.

 

Aanpassing btw-vrijstelling voor jeugdhuizen

BTW beslissing nr. E.T. 128.632 dd. 05/11/2015

In principe ging de BTW-administratie er in het verleden van uit dat de jeugdhuizen van btw werden vrijgesteld op grond van artikel 44, § 2, 2° W.Btw.
Er werd echter beslist dat de voorwaarde van de bedoelde vrijstelling van jeugdhuizen enkel vanaf 1 januari 2016 nog kan wanneer cumulatief aan volgende voorwaarden is voldaan:

  • Het jeugdhuis verschaft geen maaltijden onder bezwarende titel, ook geen lichte maaltijden zoals onder meer soepen, croques, kroketten (kaas, garnaal …), belegde broodjes, deegwaren, omeletten, pannenkoeken, e.d. Het verschaffen van de kleine caféhapjes die worden verbruikt zonder het gebruik van een bestek, zoals chips, droge worstjes, ansjovis, olijven, koekjes, wafels, chocolade, hardgekookte eieren, enz. worden hier niet beoogd.
  • De door het jeugdhuis gerealiseerde jaarlijkse omzet in het kader van de exploitatie van een dergelijke drankgelegenheid bedraagt niet meer dan 50.000 EUR.

De uitzonderlijke opbrengsten van activiteiten die geen commerciële werkzaamheid mogen vormen die tot concurrentie kan leiden, zoals de organisatie van een jaarlijks eetfestijn, een jaarlijkse taartenverkoop e.d., blijven nog vrijgesteld van BTW.

Update : Als gevolg van diverse initiatieven, heeft de minister beslist om het plafond op te trekken naar 80.000 euro. Deze beslissing treedt in werking op 01.01.2016. De eerste keer dat moet nagegaan worden of het drempelbedrag van 80.000 euro is overschreden, heeft betrekking op de omzet gerealiseerd in het kalenderjaar 2015.